از روز هایی که رمغی برای آدم نگذاشت

هیچ رمغی نبود. هیچ
اما باید از جادی میرمیرانی یاد گرفت. به زودی قبل از هر اتفاق تلخ دیگری سعی می کنم روحیه از دست رفته را بازگردانم.

پاییز و زمستان ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.