شهرهای هوشمند. انقلاب چهارم در محیط زندگی

در یکی دو دهه اخیر همه ی ما سرعت زیاد تغییرات را لمس کرده ایم. زندگی امروز ما از بسیاری از جهات کاملا متفاوت با زندگی در کودکی ما بوده است. تکنولوژی های دیجیتال حالا به کلی زندگی مارا محاصره کرده اند. اما این جا تازه ابتدای مسیر تغییر است. حالا ما در آستانه ی […]