کی، کتابی که “باید” خواند.

  “وقت طلاست.” ما با این جمله بزرگ شده ایم و تقریبا هیچ شکی در آن نداریم. زمان مهمترین دارایی در طول زندگی ما نیست، زمان خود زندگی ماست و وقتی زمان ما به پایان می رسد، زندگی ما نیز به پایان می رسد. من اگر بتوانم هزار سال زندگی کنم، صد سال اول را […]