ریویرا دل برنتا (Riviera del Brenta) و قدرت یک صنعت قدیمی

در حالی که امروزه سیاستگذاران تنها به فناوری‌‌های پیشرفته توجه می‌کنند و زرق و برق این فناوری‌ها چشمان آن ها را کور کرده است و یا تنها امیدشان به اقتصاد دانش بنیان است اما تجربه‌ منطقه ریویرا در برنتا به ما نشان می‌دهد که ما فرصت‌های بسیاری داشتیم که امروزه می توانستند بیشتر از چیزی که به نظر می رسد به ما و اقتصاد ما و توسعه ایران کمک می ‌کردند.