ارزش پیشنهادی:ستاره

در بسیاری از وبسایت ها و اپلیکیشن ها امتیاز محصولات و خدمات را مشاهده می کنیم،این سیستم امتیاز دهی می تواند کسب و کار شما باشد