کتاب “مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه”، چرا باید آن را بخوانید.

مدیریت پروژه تنها برای پروژه های سنگین و حرفه ای صنعتی و عمرانی و … نیست، بسیاری از کارهایی که ما انجام می دهیم یک پروژه است. پس بهتر است که مهارتی را فرا بگیریم که به ما کمک کند این پروژه ها را بهتر انجام دهیم، کتاب “مدیریت پروژه برای غیر مدیران پروژه” این مهارت را به شما آموزش می دهد.

کی، کتابی که “باید” خواند.

  “وقت طلاست.” ما با این جمله بزرگ شده ایم و تقریبا هیچ شکی در آن نداریم. زمان مهمترین دارایی در طول زندگی ما نیست، زمان خود زندگی ماست و وقتی زمان ما به پایان می رسد، زندگی ما نیز به پایان می رسد. من اگر بتوانم هزار سال زندگی کنم، صد سال اول را […]