تغییرات مدیریتی و تاثیر آن بر فرآیند تحول دیجیتال (با تمرکز بر صنایع معدنی)

هنگامی که به جستجوی موانع مهم تحول دیجیتال در بخش معدن می‌پردازیم، یکی از عواملی که کمتر به آن توجه می‌شود اما اهمیت بالایی دارد تغییرات مدیریتی است. در بخش معدن در ایران این موضوع می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. در این یادداشت به بررسی این موضوع می پردازیم