گزارش «نظام نوآوری شرکتی؛ مدلی برای توسعه هوش مصنوعی در صنایع معدنی»

در شرایطی که پنجره بهره‌گیری از فرصت‌های فناورانه و همچنین منابع و سرمایه محدود است، توسعه فناوری نیازمند بکارگیری یک الگوی مناسب است. فناوری هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری‌های تحول آفرین در همه صنایع، کاربردهای بسیاری در صنایع معدنی دارد. جایگاه و اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در ایران و فرصت‌های پیش […]